Menu
Chcesz napisać dobrą pracę?
Dobrze trafiłeś!

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REDAKTOR-ONLINE.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu internetowego Redaktor—Online.pl (zwanego dalej: „Portalem Internetowym”) którego właścicielem jest ProMedia Wojciech Kowalski, NIP 222-047-88-97, REGON 276808283 z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Słoneczne Wzgórze 82, zwanym dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@redaktor-online.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie  udostępniony przez Administratora w witrynie internetowej www.redaktor-online.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Portalu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Portalu, a także do formularzy, logotypów należą do Administratora a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Portalu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Platforma - serwis internetowy dostępny w domenie redaktor-online.pl, którego właścicielem jest Administrator, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Redaktorów, korzystających z Platformy, a w szczególności dokonywać zakupu Produktów przygotowanych na indywidualne zamówienie Użytkownika przez Redaktorów. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik składa zlecenie, dokonuje płatności za Produkt, pobiera Produkt w ostatecznej wersji. Platforma umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z profilami wszystkich zarejestrowanych w niej Redaktorów, w których będą znajdowały się takie dane jak: wykształcenie Redaktorów, ilość zrealizowanych zleceń, opinie Użytkowników, którzy skorzystali już z usług danego Redaktora, zakres zainteresowań, dostępne terminy na realizację zamówienia, itp.;
Panel Klienta - moduł Platformy, dostępny dla każdego Użytkownika od pierwszego zamówienia. Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Portalu o nazwie „Moje konto”, znajdującej się na stronie głównej Portalu, będzie miał możliwość logowania się do Panelu Klienta. Panel ten służy do zarządzania zleceniami Użytkownika w tym: tworzenie zleceń, przeglądanie ofert Redaktorów na realizację zleceń, wybieranie Redaktora, zapłata za usługę czy pobieranie zrealizowanego zlecenia;
Panel Redaktora - moduł Platformy, w którym zarejestrowani Redaktorzy będą mogli przeglądać zlecenia Użytkowników, składać oferty, przesyłać zrealizowane zlecenia, kontaktować się z Użytkownikiem, Administratorem, przeglądać wszelkie informacje związane ze swoją aktywnością na Portalu itp.;
Panel Administratora - panel Redakcji Serwisu, za pomocą którego jest nadzorowana prawidłowość funkcjonowania Platformy. Do obowiązków Redakcji Serwisu należy przede wszystkim weryfikacja Redaktorów pod kątem kompetencji i rzetelności, nadzór nad prawidłowością procesu realizacji usługi, nadzór nad realizacją płatności przez Użytkownika za wykonane prawidłowo zlecenia, przekazywanie redaktorom środków wpłaconych przez Użytkowników na poczet realizacji usługi, mediowanie w sytuacjach spornych między Użytkownikami platformy i polubowne rozwiązywanie potencjalnych konfliktów;
Produkt - opracowanie naukowe z zakresu większości dziedzin naukowych, takich jak m.in. ekspertyzy naukowe, analizy, eseje, artykuły, publikacje naukowe, pomoce dydaktyczne sporządzone przez Redaktora, jako rezultat złożonego zlecenia; każdorazowo Użytkownik zlecający przygotowanie Produktu przez wybranego Redaktora zawiera z Redaktorem umowę o treści i na zasadach ustalonych przez Użytkownika z Redaktorem, a Platforma, która nie jest stroną tejże umowy, nie ponosi odpowiedzialności za jej treść
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może nabywać Produkty za pośrednictwem Platformy;
Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Platformie, posiada aktywne Konto, może dokonać zakupu Produktu, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Platformie zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z Systemu Rabatowego;
Redaktor - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która będzie realizować zamówienia na poszczególne Produkty za pośrednictwem Platformy;
System Rabatowy - w platformie został zaimplementowany automatyczny system rabatowy opisany na stronie www.redaktor-online.pl/Bonus;
Cennik - ustalone przez Redaktora opłaty za Produkty plus Prowizja Platformy, pozwalające na korzystanie przez Użytkowników zarejestrowanych ze wszystkich Usług dostępnych w Portalu. Podane ceny są cenami brutto. Cena uiszczana przez Użytkownika, to całkowity koszt zakupu Produktu, uwzględniający zarówno wynagrodzenie Redaktora oraz Prowizję Platformy jak i system rabatowy;
Usługi - Usługi świadczone przez Redaktorów na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, polegające w szczególności na realizowaniu indywidualnych zamówień na Produkty przez Użytkowników;
Prowizja Platformy – ustalana indywidualnie przez Administratora kwota, stanowiąca element składowy ceny za Usługi, uiszczana przez Użytkownika, w cenie za Produkt zrealizowany przez Redaktora;
Zlecenie - Umowa o dzieło w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Redaktorem a Użytkownikiem dokonującym zamówienia za pośrednictwem Platformy,
Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Działalność Portalu polega na udostępnieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu możliwości aktywacji Profilu Użytkownika, przeglądania Profili Redaktorów, kontaktowaniu się z zainteresowanymi Redaktorami za pomocą czatu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Portalu.
 2. Korzystanie z Portalu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do złożenia zamówienia na Produkt u wybranego Redaktora, a w konsekwencji do zawarcia z nim umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 kodeksu cywilnego za pośrednictwem Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu:
  • Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Wykonane przez Redaktorów Produkty mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający art. 272 kodeksu karnego oraz przepisów Prawa Autorskiego. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania zamówionych Produktów.
 6. Korzystanie z Portalu jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich. W momencie wejścia na stronę internetową Portalu Użytkownik potwierdza swój wiek.

§4 USŁUGI - ZAMÓWIENIA

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Administrator umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z Systemu Rabatowego.
 3. System Rabatowy pozwala na  korzystanie z wszystkich funkcjonalności oraz Usług w ramach Portalu w niższej cenie.
 4. Ponadto, Administrator umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z Usług takich jak:
  • Przeglądanie informacji zamieszczonych w Portalu, w tym przeglądanie treści Profili Redaktorów,
  • Aktywacja i korzystanie z Profilu Użytkownika,
  • Korzystanie z usługi czat oraz dział „Kontakt z redakcją” pozwalającej na kontakt z Administratorem i Redaktorami,
  • Założenie i prowadzenie Konta na Platformie,
 5. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia na stronie głównej Portalu, a  po zarejestrowaniu w Panelu Klienta. Po prawidłowym złożeniu zamówienia informacja o nim pojawi się w Panelu Klienta w dziale „Zamówienia” oraz zostaje wysłana wiadomość na pocztę Użytkownika oraz zarejestrowanych Redaktorów z informacją o szczegółach  zlecenia.
 6. Każdy zarejestrowany Redaktor za pomocą Panelu Redaktora będzie miał możliwość zapoznania się ze szczegółami zlecenia. Na tym etapie każdy Redaktor może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Portalu, aplikować do realizacji zlecenia poprzez określenie stawki cenowej, jaką chce uzyskać za zrealizowanie zlecenia.
 7. Po złożeniu oferty cenowej przez Redaktora, Użytkownik zapoznaje się z całkowitym kosztem wykonania zlecenia. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertami cenowymi zainteresowanych wykonaniem zlecenia Redaktorów. Użytkownik może przesłać Redaktorowi  dodatkowe wytyczne lub dodatkowe pliki za pośrednictwem Portalu w sekcji „Pliki Klienta”. Zanim Użytkownik podejmie decyzję o powierzeniu realizacji zlecenia wybranemu Redaktorowi,  będzie mógł zapoznać się również z profilami zainteresowanych realizacją jego zlecenia innych Redaktorów.
 8. Jeśli Użytkownik nie dokona wyboru Redaktora w terminie do 7 dni, licząc od dnia złożenia oferty przez Redaktora  lub gdy żaden Redaktor nie złoży oferty na wykonanie zlecenia, lub gdy Użytkownik nie dokona płatności za usługę, wówczas dane zlecenie po upływie do 14 dni zostanie usunięte przez Administratora z listy zleceń, a świadczenie usługi nie będzie miało miejsca. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą uznania rachunku Administratora, po płatności dokonanej przez Użytkownika.
 9. Jeśli Użytkownik dokona wyboru oferty danego Redaktora i dokona płatności za realizację zlecenia, wówczas Redaktor zrealizuje usługę w terminie określonym w parametrach zlecenia  i prześle Użytkownikowi gotowy Produkt za pomocą Panelu Redaktora. Płatność za realizację zamówienia dokonywana będzie na rachunek bankowy Administratora lub na rachunek tPay lub paypal Administratora. Zlecenie uważa się za przyjęte przez Redaktora do wykonania z chwilą zapłaty przez Użytkownika wynagrodzenia należnego Redaktorowi zgodnie z parametrami zlecenia. Termin wykonania zlecenia ulega wydłużeniu o czas pozostawania przez Użytkownika w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Redaktorowi.
 10. Realizacja zamówienia może zostać podzielona na maksymalnie 5 etapów. Ilość tych etapów zależy od terminu realizacji oraz objętości zamawianego przez Użytkownika Produktu.
 11. Po zrealizowaniu zamówienia przez Redaktora, Użytkownik za pomocą Panelu Klienta ma możliwość pobrania gotowego Produktu na swoje urządzenie.
 12. Wszystkie Produkty przygotowywane są jednorazowo, na zamówienie Użytkownika i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów prawa autorskiego oraz art.272 KK. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób ich wykorzystania.

§5 KONTO/ PROFIL UŻYTKOWNIKA

 1. Dokonywanie zakupu Produktów wymaga zalogowania się do konta Użytkownika w Panelu Klienta lub wypełnieniu formularza na stronie głównej. Z chwilą wypełnienia formularza na stronie głównej oraz potwierdzeniem swoje adresu email, Platforma automatycznie tworzy konto Użytkownika pozwalającego na logowanie się do Panelu Klienta.
 2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, wszelkich czynności w ramach Portalu, w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika przyjęcia oferty Redaktora dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Redaktorem, której przedmiotem jest wprowadzony przez Użytkownika Produkt. Umowa zostaje zawarta na czas  wykonania dzieła, określony w szczegółach zlecenia przez Użytkownika. Czas realizacji dzieła ulega przesunięciu, o czas opóźnienia Użytkownika w dokonaniu płatności.
 4. Użytkownik Platformy traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy, jeżeli umowa została w całości wykonana przez Redaktora, a także gdy Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Portalu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail i hasła.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika zarejestrowanego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Panelu Klienta Portalu.
 7. Użytkownik zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem Zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
 9. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywny Profil Użytkownika może kontaktować się z Administratorem i Redaktorami za pomocą czatu lub sekcji „Kontakt z Redakcją” w Panelu Klienta.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych Redaktorów czy Administratora.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Administratorowi  lub Redaktorowi danych.
 4.  Informacje zawierające dane kontaktowe Użytkownika należy umieszczać jedynie w miejscach do tego oznaczonych w ramach Profilu Użytkownika.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności niewprowadzających w błąd.
 6. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem czatów czy działu „Kontakt z Redakcją”.
 7. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Portalu, a w szczególności treści Profili Redaktorów w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub Redaktora. Administrator lub Redaktorzy  mają prawo podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony ich interesów.

§7 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny usług są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  •  przelew na rachunek bankowy
  • tPay
  • PayPal
  • Sofort
 3. Ewentualne zwroty wpłaconych przez Użytkowników kwot będą dokonywane za pośrednictwem przelewów bankowych lub opcji zwrotu u dostawcy usług płatniczych typu tPay czy PayPal.
 4. Po przydzieleniu Redaktora do realizacji zamówienia Użytkownik zarejestrowany dokonuje płatności w Panelu Klienta, dział „Zamówienia”, szczegóły zlecenia, przycisk „zapłać” i postępuje z dalszymi instrukcjami.
 5. Użytkownik zarejestrowany informowany jest o dokonanej płatności. W przypadku, gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona, Użytkownik jest o tym fakcie  bezzwłocznie informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Użytkownika zarejestrowanego.
 6. Administrator na stronach internetowych Portalu oraz mailowo informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za usługi.
 7. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.

§8 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Portalu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ProMedia, ul. Słoneczne Wzgórze 82, 41-400 Mysłowice, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: kontakt@redaktor-online.pl lub bezpośrednio danemu Redaktorowi, który wykonał określony Produkt, za pomocą Panelu Klienta. Ostatecznie wszystkie reklamacje będą finalnie rozpatrywane przez Redaktora, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 3-5 dni od daty ich otrzymania przez Redaktora.
 5. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje Redaktorowi przez cały okres realizacji zlecenia, ale nie później niż do 14 dni od zakończenia realizacji zlecenia. Po tym okresie Redaktor ma prawo do odmowy ich bezpłatnego wykonania.
 6. W ramach reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 5 wyżej, Użytkownik może żądać od Redaktora bezpłatnej poprawy otrzymanego Produktu w sytuacji gdy Produkt w sposób istotny odbiega od parametrów zlecenia a w szczególności gdy:
  • treść Produktu jest niezgodna z tematem opracowania,
  • treść Produktu jest niezgodna z uzgodnionym z Redaktorem planem pracy,
  • treść Produktu zawiera błędy interpunkcyjne, stylistyczne, ortograficzne,
  • treść Produktu zawiera błędy merytoryczne,
  • treść Produktu jest na rażąco niskim poziomie merytorycznym,
 7. Użytkownik w ramach zgłoszonej reklamacji nie może żądać zmian w treści Produktu wykraczających poza uzgodniony z Redaktorem plan pracy jak i nie może żądać zmiany planu pracy.

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a  Redaktorem czy Administratorem,
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Redaktorem czy Administratorem korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za treść informacji wyświetlanych w Profilu Użytkownika oraz treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami a Redaktorami za pomocą czatu lub działu "Kontakt z Redakcją" odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy.
 2. Źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe. zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest ProMedia Wojciech Kowalski, NIP 222 047 88 97, REGON 276808283 z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Słoneczne Wzgórze 82.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi, o której mowa § 1 Regulaminu.
 4. Podstawą przetwarzania jest umowa zawierana z Administratorem.
 5. Treść pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, która znajduje się na stronie internetowej www.redaktor-online.pl/PrivacyPolicy, w zakładce o nazwie Polityka Prywatności.

§12 SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze stron umowy nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek niespełnienie obowiązków wynikających z zawartej umowy, z wyjątkiem obowiązku opłacenia faktury, jeśli to niespełnienie lub opóźnienie było spowodowane przeszkodą niezależnie od woli strony, która nie pozwoliła na spełnienie obowiązku, jeśli się nie da lub nie było możliwe przewidzieć, że zobowiązana strona tą przeszkodę lub jej skutki mogła odwrócić czy przekonać, a dalej, że w czasie powstania zobowiązania tej przeszkody nie mogła realnie przewidzieć (dalej „siła wyższa”). Jednakże odpowiedzialności za spełnienie zobowiązania nie wyklucza przeszkoda, która powstała dopiero w czasie, kiedy zobowiązana strona pozostawała w zwłoce ze spełnieniem swoich obowiązków.
 2. Dla potrzeb tej umowy za siłę wyższą, pod warunkiem spełnienia założeń opisanych w powyższym akapicie, uważa się głównie: żywioły i katastrofy (pożar, trzęsienie ziemi, osuwanie ziemi, powódź, wichurę lub inne zjawiska atmosferyczne), wojny, powstania, bunty, strajki albo decyzje czy normatywne akty organów władzy, regulowanie, ograniczanie, zakazy bądź inne ingerencje państwa, wybuchy i inne uszkodzenie urządzeń produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz ogólnokrajowe awarie sieci internetowej.
 3. Strona umowy, która nie spełnia lub przewiduje, że nie spełni swojego zobowiązania, wynikającego z umowy (z uwzględnieniem wszystkim znanych faktów) z powodu zaistniałej siły wyższej, powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę umowy i dołożyć wszelkich starań do odwrócenia takiego stanu lub jego następstw i ich usunięcia.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Administratora.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Platformy zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu skutkować będzie dezaktywowaniem dostępu do Panelu Klienta i możliwością składania dalszych zamówień.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacji - link.

Logowanie do systemu

Zaloguj nie pamiętam hasła (proszę o przypomnienie)
Temat*


Treść wiadomości*
maksymalnie 1000 znaków

   *- pola obowiązkowe

Przypomnienie hasła - wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji.

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Wyślij

Cieszymy się, iż chcesz dołączyć do naszego grona. Aby kontynuować rejestrację podaj swój adres email. Wyślemy na niego kod weryfikacyjny. Wpisz go celem potwierdzenia.

Wyślij
Załóż konto i zaczekaj na oferty naszych redaktorów.
Wycena w mniej niż 1 minutę
Samoczynne wylogowanie nastąpi po sekundach.
Czy na pewno chcesz zmienić zlecenie ?

Zmiana zlecenia spowoduje:
1. zmianę statusu zlecenia na czekamy na oferty
2. usunięcie wszystkich ofert złożonych przez redaktorów na realizację tego zlecenia.
Po zmianie szczegółów zlecenia będziesz musiał zaczekać na nowe oferty realizacji od redaktorów.

Czy na pewno chesz anulować zlecenie?

Anulowanie zlecenia spowoduje:
1. zmianę statusu zlecenia na usunięte
2. usunięcie wszystkich ofert złożonych przez redaktorów na realizację tego zlecenia.

Wypłać środki

Aby wypłacić środki prosimy podać następujące dane:
 

Imię i Nazwisko
Numer konta bankowego


Przelew kwoty: zł zostanie wysłany na wskazane konto w ciągu 3-4 dni roboczych.

Zamów pracę
Strona ta używa plików cookies do prawidłowego działania serwisu i w celach reklamowy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności. Czytaj więcej. Zgadzam się